TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 12 / 2022
Đã nhận 109 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 109 hồ sơ
Đúng hạn 109 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)